Reklamační řád

Reklamační řád společnosti MONECO, spol. s r.o.

I. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád vydává společnost MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 1, 602 00 Brno, IČ 48532827, zapsaná v OR při KS Brno, sp. Zn. C 10926 (dále jen „MONECO“) pro účely informování zákazníků o postupu při podání reklamace a způsobu jejího vyřízení.

II. Způsob reklamace

Zákazník je povinen při podání reklamace postupovat jedním z následujících způsobů:

  • písemnou formou na adresu společnosti MONECO,
  • kontaktováním (telefonicky nebo e-mailem) zaměstnance společnosti MONECO,
  • osobně v sídle společnosti MONECO.

V reklamaci musí být jasně a jednoznačně uvedeno, čeho se reklamace týká. Především se jedná o následující:

  • identifikační údaje zákazníka (jméno a příjmení, adresa, telefon, FO nebo PO),
  • identifikace zaměstnance společnosti MONECO, který reklamovanou službu poskytl,
  • předmět stížnosti – přesný popis problému,
  • další relevantní skutečnosti.

III. Postup vyřízení reklamace

Reklamace podanou výše uvedeným způsobem je povinen vyřídit zaměstnanec, který reklamovanou službu poskytl a zároveň o tom podat zprávu osobě pověřené výkonem vnitřní kontroly a jednateli společnosti MONECO. V případě, že zaměstnanec společnosti MONECO stížnosti nebo reklamaci, kterou obdržel, nevyhoví, neboť ji pokládá za neoprávněnou a nebo to není pro povahu věci možné, je povinen ji bezodkladně předložit, včetně veškeré dokumentace, osobě pověřené výkonem vnitřní kontroly společnosti MONECO. Osoba pověřená výkonem vnitřní kontroly stížnost či reklamaci bezodkladně posoudí. Zároveň si za tímto účelem vyžádá vyjádření příslušného zaměstnance MONECO, popřípadě jeho nadřízeného, kteří jsou jí povinni okamžitě vyhovět. V odůvodněných případech předloží osoba pověřená výkonem vnitřní kontroly MONECO stížnost či reklamaci právnímu poradci MONECO.

IV. Informování zákazníka

Pověřený zaměstnanec společnosti MONECO je povinen o výsledku šetření podat zprávu zákazníkovi, a to do 15 pracovních dnů od podání reklamace způsobem uvedeným v bodě II. Toto může být učiněno buď telefonicky za účelem sjednání schůzky k vyřešení reklamace nebo písemně. Vyžádá-li šetření reklamace delší čas, je zákazník takto informován o průběhu šetření (zejména u složitých případů, kde je nutné projednání v Etické komisi a představenstvu společnosti).

Písemná reklamace zákazníka je vždy vyřízena písemnou formou. Jedná-li se o běžné reklamace technického charakteru, je zaměstnanec společnosti MONECO oprávněn u telefonicky podané reklamace vyřešit ji rovněž telefonicky.

Není-li zákazník spokojen se způsobem vyřízení reklamace, může se dále obrátit s písemnou žádostí o prověření výsledku reklamace na Etickou komisi ČASF (Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování se sídlem Španělská 2, 120 00 Praha 2).

Formulář pro podání stížnosti je v Příloze tohoto Reklamačního řádu.

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost dne 26. 6. 2018 a nahrazuje veškeré předchozí interní normy a směrnice společnosti MONECO v této oblasti.

Ing. Igor Bielik
jednatel MONECO, spol. s r.o.


Příloha: Formulář pro podání stížnosti

Jméno a příjmení zákazníka:

Trvalé bydliště zákazníka:

Zákazník je FO nebo PO:

Zákazník je uživatelem platebních služeb:

Jméno a příjmení osoby, proti které stížnost směřuje:

Předmět stížnosti / Popis skutkového stavu:

Důkazy na podporu tvrzení zákazníka: