Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů společnosti MONECO, spol. s r.o.

1. ÚVOD

Cílem předkládaného dokumentu je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 – GDPR (dále jen „nařízení“), informovat o tom, jak MONECO, spol. s r.o. (dále jen „MONECO“) zpracovává osobní údaje svých klientů.

Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí zejména na klienty MONECO a v přiměřeném rozsahu též na klienty potenciální či budoucí (tj. osoby, se kterými doposud nebyla navázána spolupráce), jakož i na klienty bývalé. Vedle toho se mohou informace zde obsažené uplatit též na zpracování osobních údajů dalších osob, souvisí-li zpracování jejich osobních údajů se vztahem mezi MONECO a klientem.

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 1, Brno, IČ: 48532827, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, spisová značka C 10926. Správce a zpracovatel určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů klientů se můžete na MONECO obracet prostřednictvím níže uvedeních kontaktních údajů:

 • osobně na adrese: MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, Brno,
 • telefonicky na číslech: 541 219 737 a 541 219 738,
 • faxem na čísle: 541 219 735,
 • e-mailem: info@moneco.cz.

3. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

MONECO zpracovává osobní údaje svých klientů pro níže uvedené účely:

3.1 Poskytování poradenských služeb: MONECO zpracovává osobní údaje klientů zejména v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti při poskytování služeb finančního zprostředkování a poradenství, jakož i dalších souvisejících služeb. Osobní údaje v tomto případě poskytuje klient zejména prostřednictvím Investičního rizikového profilu a AML dotazníku a MONECO je zpracovává:

(a) bez souhlasu klienta, a to v situaci, kdy je poskytnutí osobních údajů klientů nezbytné pro splnění smlouvy (smluvním požadavkem), resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, a tedy nezbytným předpokladem poskytnutí služeb finančního zprostředkování a poradenství;

(b) na základě souhlasu klienta, a to v situacích, kdy k uzavření smlouvy nedojde a dále v případech, kdy jsou osobní údaje klienta zpracovávány pro další poskytování poradenských služeb nad rámec již uzavřené smlouvy. V tomto případě je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a klient je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat, avšak neposkytne-li klient své osobní údaje a neudělí-li souhlas k jejich zpracovávání, nebude možné mu odpovídající služby nabídnout.

3.2 Plnění zákonných povinností: V souvislosti s poskytováním služeb finančního zprostředkování a poradenství vyplývá pro MONECO celá řada zákonných povinností, pro jejichž splnění je nezbytné zpracovávání osobních údajů klienta. Jedná se zejména o povinnosti související s oznamovacími povinnostmi vůči orgánům dohledu (například vůči ČNB), povinnosti dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, archivační povinnosti apod. Poskytnutí osobních údajů klientem je pro tyto účely povinné a bez jejich poskytnutí by MONECO nemohla své služby poskytovat.

3.3 Oprávněné potřeby MONECO: Za určitých okolností může MONECO zpracovávat osobní údaje bez souhlasu klientů též pro své vnitřní či jiné oprávněné potřeby. Právním základem pro zpracování jsou v takovém případě oprávněné zájmy MONECO, pokud převažují nad zájmy klientů na ochranu osobních údajů. Jde například o situace, kdy jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vymáhání pohledávek, vnitřní administrativní účely, provádění analýz, vyhodnocování rizik, atd.

4. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MONECO zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména kontaktní a identifikační údaje a další údaje nezbytné pro finanční analýzu, včetně údajů vzniklých z činnosti MONECO. V nezbytném rozsahu dochází též ke zpracování osobních údajů jiných osob (např. rodinných příslušníků či konečných vlastníků). Rozsah zpracovávaných osobních údajů zároveň závisí na povaze poptávané služby ze strany klienta. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze č. 1 této Informace.

5. ZDROJE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů jsou shromažďovány zaměstnanci MONECO, kteří osobní údaje klienta získávají přímo od klientů při zpracovávání finanční analýzy. Způsob, kterým MONECO zpracovává osobní údaje klientů, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech (dále jen „IS“) MONECO. Osobní údaje klientů jsou zpracovávány zaměstnanci MONECO. Těm jsou osobní údaje klientů zpřístupněny v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

6. STANDARDY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MONECO využívá pro ochranu osobních údajů ve svých IS tato základní opatření:

(a) Fyzická opatření – zabezpečují fyzickou a objektovou ochranu prostor MONECO, zejména těch, ve kterých jsou umístěny chráněné komponenty IS,

(b) Technická opatření – zamezují nepovolený vstup do chráněných prostorů a do prostorů MONECO obecně,

(c) Hardwarová a softwarová opatření – jsou v MONECO realizované prostřednictvím IT specialisty, jejich cílem je zejména zabránit proniknutí nepovolených osob do chráněných komponentů IS,

(d) Personální opatření – spočívají v obsazení klíčových personálních funkcí vhodnými a kompetentními pracovníky,

(e) Organizační opatření – vytvářející systémové předpoklady pro ochranu osobních údajů na úrovni organizace.

7. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů jsou předávány třetím osobám, které se podílí na zpracování osobních údajů klientů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Nevyplývá-li zmocnění k předání osobních údajů ze zákona, je před jakýmkoliv předáním osobních údajů klienta třetí osobě vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje odpovídající záruky pro zpracování osobních údajů.

7.1 Předávání nevyžadující souhlas

Pro účely poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb a pro plnění zákonných povinností je MONECO oprávněna nebo přímo povinna (tj. bez souhlasu klienta) předávat jeho osobní údaje:

(a) orgánům dohledu či jiným orgánům veřejné moci v souvislosti s plněním zákonných povinností (České národní bance, Finančnímu analytickému úřadu apod.),

(b) společnostem, jejichž produkty a služby MONECO v rámci své podnikatelské činnosti nabízí, seznam těchto společností je v příloze č. 2 této Informace a bude v případě potřeby průběžně aktualizován,

(c) dalším subjektům, je-li to v souladu s oprávněnými zájmy MONECO (soudy, exekutoři apod.).

7.2 Předávání na základě souhlasu

Udělí-li k tomu klient souhlas, předává MONECO jeho osobní údaje dále subjektům patřícím do skupiny osob majetkově propojených s MONECO, jejichž úplný seznam je v příloze č. 3 této Informace a bude v případě potřeby průběžně aktualizován.

7.3 Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány výhradně na území České republiky.

8. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MONECO zpracovává osobní údaje klientů pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování. V té souvislosti obecně platí, že:

(a) pro účely splnění zákonných povinností zpracovává MONECO osobní údaje po dobu stanovenou právním předpisem,

(b) pro účely poskytování služeb jsou osobní údaje zpracovávány po dobu poskytování služeb.

9. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY MONECO

MONECO zpracovává osobní údaje klientů mimo jiné též pro účely svých vnitřních a oprávněných potřeb. V souvislosti s tím informuje MONECO klienty, že takové zpracování se děje především pro:

(a) ochranu práv a právem chráněných zájmů MONECO, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, zejména pro vymáhání pohledávek,

(b) vnitřní administrativní potřeby, zejména pro statistické potřeby, vyhodnocování rizik, bonitu klientů, jakož i pro jiné případy automatizované vyhodnocování (profilování),

(c) to, abychom zabránili opětovnému kontaktování osob, které si již nepřejí být z naší strany kontaktovány.

10. PRÁVA KLIENTŮ

Při zpracování osobních údajů ze strany MONECO mají klienti zejména následující práva:

(a) Právo na přístup k osobním údajům: Klient má právo získat od MONECO potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. MONECO v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost klienta může MONECO účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(b) Právo na opravu: Klient má dále právo na to, aby MONECO bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

(c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Klient má právo na to, aby MONECO bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného klienta týkají, a MONECO má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením. Právo klienta se neuplatní v případě, pokud je zpracování osobních údajů klienta nezbytné pro splnění právní povinností MONECO, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených nařízením.

(d) Právo na omezení zpracování: Klient má právo na to, aby MONECO omezila zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud klient popírá přesnost osobních údajů, pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.

(e) Právo na přenositelnost údajů: Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl MONECO, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu klienta a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva může klient požádat, aby jeho osobní údaje byly MONECO předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

11. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Aniž jsou jakkoliv dotčena práva dle předchozího článku 10, upozorňuje MONECO odděleně své klienty dále na následující práva:

(a) Právo odvolat souhlas: V případě zpracování osobních údajů klienta pro účely marketingu není klient povinen udělit svůj souhlas se zpracováním a udělí-li jej, je zároveň oprávněn tento svůj souhlas odvolat. Pokud však klient neudělí nebo odvolá svůj souhlas, je MONECO oprávněna mimo jiné změnit nabídku, rozsah či podmínky svých služeb, nebo zcela odmítnout poskytnutí svých služeb, pokud shledá, že souhlas klienta je k poskytnutí příslušné služby nezbytný. V případě, že si klient přeje odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může se obrátit na MONECO prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů klienta v případech, kdy není vyžadován klientův souhlas.

(b) Právo vznést námitku: Dochází-li ke zpracování osobních údajů klienta pro účely oprávněných zájmů MONECO, je klient oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí MONECO prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

12. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Pokud se klient domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů MONECO dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, je oprávněn se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Informace je platná a účinná ke dni 2. 10. 2023. Aktuální znění této Informace je uveřejněno na webových stránkách MONECO www.moneco.cz a současně je dostupné v sídle MONECO.


Příloha č. 1

Přehled zpracovávaných osobních údajů v MONECO

 • jméno, příjmení (titul)
 • trvalé bydliště
 • datum narození
 • rodné číslo
 • místo narození
 • pohlaví
 • státní občanství
 • telefon
 • e-mail
 • OP
 • podpis
 • zkušenosti a znalosti
 • investiční cíle, horizont a vztah k riziku
 • finanční a majetková situace, zdroje příjmů
 • údaje o sjednaném investičním produktu

Příloha č. 2

Seznam společností, jejichž produkty a služby MONECO nabízí

 • Komerční banka, a.s., IČ: 45317054,
 • Raiffeisenbank, a.s., IČ: 49240901,

Příloha č. 3

Skupina majetkově propojených osob s MONECO

 • Broker Consulting, a.s., IČ: 25221736