Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Lesk a bída tematických fondů

Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů. Mají však také mnoho rizik a nevýhod.

Tematické investování nabralo v posledních letech jasně rostoucí směr a stalo se velmi populárním přístupem, díky němuž by „sázky na správné koně“, které jsou aktuálně v kurzu z hlediska přílivu kapitálu, měly vést k nadprůměrné výkonnosti. S tímto trendem koresponduje nejen rychle se zvyšující přítok peněz do tematických investičních nástrojů, ale také stoupající počet podílových fondů a ETF, které již ve svém názvu upozorňují na snahu profitovat z určitého, nejlépe globálního socioekonomického nebo environmentálního fenoménu odpovídajícím výběrem pozic. Dochází také k přeměně původně sektorových akciových fondů na příbuzné fondy tematické. Investoři mohou ty druhé preferovat jak v touze po vyšším zhodnocení, tak i proto, že vyhovují jejich světonázoru.

Dostatečně vyhraněná investiční témata častěji zprostředkovávají akciové než smíšené a dluhopisové fondy. Nicméně s tematickým investováním bývá téměř vždy spojeno sledování ESG kritérií udržitelnosti v oblastech environmentální (E), sociální (S) a správní (G: governance) odpovědnosti, kde se obecně uplatňují všechny typy fondů. To platí i pro doplňková negativně vymezená kritéria SRI v duchu sociálně odpovědného investování (socially responsible investing), vylučující kontroverzní činnosti jako např. poškozování životního prostředí, porušování lidských a pracovních práv nebo provozování neřestí (zábava pro dospělé, hazardní hry, prodej tabáku, alkoholu či zbraní). Nad rámec těchto základních kritérií ESG a SRI však existují důsledně tematické akciové fondy, které cílí na firmy, jejichž oborové působení přímo napomáhá k ochraně životního prostředí, zvyšování kvality lidského života nebo rozvoji digitální ekonomiky. Některé z těchto fondů pak zohledňují jen vybranou oblast v jednom ze tří uvedených hlavních témat.

Tematické investování nelze ztotožňovat se sektorovým. Jestliže sektorový akciový fond typicky pokrývá jediný sektor nebo do něj spadající dílčí odvětví, tematický fond je v tomto ohledu více rozkročen a preferuje obvykle širší okruh sektorů, které však často výrazně nadvažuje na úkor jiných, zastoupených v jeho portfoliu velmi málo nebo dokonce vůbec.

ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE

Základní, ne však dokonale spolehlivou klasifikaci tematického investování poskytují v souladu s tabulkou 1 klíčová slova, která dávají příslušné fondy do svého názvu. Jak už bylo naznačeno, v první řadě jde o širokou skupinu akciových, ale i smíšených a dluhopisových fondů, jež se od neutrálních fondů daného typu liší pouze zdůrazňováním kritérií udržitelnosti ESG či SRI, aniž by deklarovaly tíhnutí k nějakému významnému tématu. Takové fondy nepovažujeme za tematické v pravém smyslu, protože obvykle zachovávají solidní diverzifikaci portfolia ze sektorového i dalších hledisek. Poznat je můžeme podle výskytu typických slov v názvu jako responsible (odpovědný), sustainable (udržitelný), Nachhaltigkeit (udržitelnost), případně zahrnutí zkratky ESG či SRI. Akciové fondy tohoto vymezení ukazuje první řádek tabulky 1 pod záhlavím. Principy ESG či SRI na úrovni investičního procesu bez redukování sektorové diverzifikace pod obvyklou úroveň nadto respektují i mnohé další fondy, které to ale již nedávají najevo ve svém názvu. Investování podle zásad udržitelnosti či sociální odpovědnosti se totiž stává dominantním trendem, na nějž přechází stále více investičních společností. Fondy profilované pouze v duchu udržitelnosti bez pokrytí speciálního tématu se vyznačují expozicemi do velkých a známých korporací, které dbají na ESG, ale z předmětu jejich podnikání přímo nevyplývá plnění cílů udržitelnosti.

Naproti tomu, vyhraněné tematické fondy – v rozhodující většině akciové – vybírají do portfolia především ty společnosti, u nichž vyjadřuje realizace hlavní činnosti snahu zlepšovat svět kolem nás. Široké téma ochrany životního prostředí tak pokrývají speciální firmy, které se zabývají např. dodáváním kvalitní pitné vody, čištěním odpadních vod, recyklací odpadu, produkcí alternativních energií z obnovitelných zdrojů, kontrolou kvality ovzduší nebo poskytováním ekologicky šetrných technologií snižujících uhlíkovou stopu. Příslušné akciové fondy na 3. řádku tabulky 1 investují do souhrnného spektra těchto firem a ve svém názvu typicky obsahují slova environment / Umwelt (životní prostředí) nebo ecology (ekologie). Ekologické téma se na dalších řádcích tabulky dělí do samostatných podtémat, s nimiž souzní úzkoprofilové fondy zacílené na vodní či odpadové hospodářství (water / aqua, waste), alternativní energie (alternative / sustainable energy) a klimatickou změnu (climate change / action). Ty zahrnují jen firmy z odpovídajících úseků.

Druhé velké téma zvyšování kvality lidského života, pro které jako celek není k dispozici souhrnný akciový fond, se opět rozpadá do dílčích podtémat, kde již konkrétní fondy existují (7. až 9. řádek tabulky 1). Největší význam mají demografické trendy a tzv. stříbrná ekonomika (podle barvy vlasů starších lidí). S nimi volně spojené firmy poskytují žádoucí spotřebitelskou, technologickou, finanční nebo zdravotnickou infrastrukturu, která reaguje na vzestup počtu obyvatel planety, dlouhodobě se zlepšující postavení střední třídy i stárnutí populace a jeho poptávkové dopady. Příslušné akciové fondy mají v názvu slova jako demographics (demografie) a silver age (stříbrný věk). Na dílčím podtématu zdraví a pohoda zase participují firmy, které nabízejí zboží a služby v oblasti zdravé výživy, sportu, prevence nemocí nebo ošetřovatelství. V názvech do nich investujících akciových fondů najdeme např. slova health (zdraví) a well-being (pohoda). V podtématu kvalita a dostupnost potravin se realizují společnosti působící typicky v zemědělství nebo potravinářském průmyslu a náležité akciové fondy obsahují slovo food (jídlo).

Třetí hlavní téma představuje rozvoj digitální ekonomiky (poslední 3 řádky tabulky 1). Podílejí se na něm firmy, které díky převratným inovacím za pomocí umělé inteligence, cloudového zpracování dat, robotiky, automatizace nebo internetu věcí mění pravidla hry či zaběhnuté poměry na svých trzích, případně vytvářejí nové trhy. Akciové fondy stavějící svou strategii na souhrnném spektru těchto činností standardně dávají do svého názvu slovo disruptive (rušivý / převratný / přelomový). Z dílčích podtémat se pak nabízí konektivita, kterou reprezentují firmy usilující o zefektivnění internetu např. tvorbou různých aplikací nebo o rozvoj komunikačních technologií např. modernizací mobilních sítí. Odpovídající akciové fondy obsahují v názvu slovo connectivity. Další podtéma umělé inteligence spočívá ve snaze firem alespoň částečně nahradit fyzické i duševní činnosti lidí využitím silného výpočetního výkonu a umělých neuronových sítí. Akciové fondy s tímto profilem na sebe upozorňují termínem artificial intelligence.

Kromě toho jsou k dispozici komplexní tematické akciové fondy, které integrují všechna diskutovaná témata dohromady. Uvádí je 2. řádek tabulky 1 s typickými slovy trends a thematica.

S TÉMATY RADĚJI OPATRNĚ

Někdo může na základě uvedeného přehledu považovat tematický akciový fond za užitečný kompromis mezi neutrálním fondem zainvestovaným velmi blízko akciovým indexům celého trhu (globálním nebo regionálním) a prostým sektorovým fondem, jehož vyhlídky na úspěch vycházejí pouze z perspektivy daného sektoru. Jenže když se investor rozhodne upřednostnit tematický fond, nezbaví se tím většinou problému nedostatečné diverzifikace.

Přes dílčí rozdíly ve strategiích hrozí u tematických akciových fondů slabší diverzifikace na více frontách. Již bylo zmíněno, že mnohdy až příliš preferují některé sektory na úkor jiných. U části diskutovaných strategií může klidně nastat masivní převážení růstových sektorů na úkor hodnotových nebo naopak. Koncentrace investic do protěžovaných sektorů pak zvyšuje pravděpodobnost neoptimálního rizikově váženého výnosu nejen v krátkodobém, ale i ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Po dlouhá minulá léta totiž hodnotové sektory krutě zaostávaly za celým trhem a růstové sektory si užívaly výsluní, zatímco nyní v souvislosti s ekonomickým růstem doprovázeným vysokou inflací předvídá většina analytiků podstatně lepší budoucnost hodnotovým sektorům než růstovým. Nevíme, do jaké míry se trefí, nicméně tematický investor musí počítat s výrazným rozkolísáním svého portfolia i z důvodu v čase se měnící módnosti některých témat (boj za lepší klima vs. ceny energií). Postupné navracení se výkonnosti k tržnímu průměru (mean reversion) typické pro sektorově diverzifikované akciové investice zde bývá dost potlačeno.

Tematické akciové fondy inklinují k vyšší volatilitě i proto, že při svém úzkém zaměření musí často vyhledávat speciální, obvykle málo kapitalizované firmy, které vyhovují sledované strategii. Omezený výběr investic může vyvolat problémy na straně likvidity nebo navýšit náklady na obchodování, případně znepřehlednit portfolio. Z tohoto hlediska vycházejí dokonce lépe tradiční sektorové fondy, které běžně nečelí překážkám v investování do large capů.

Část tematických fondů se snaží popsaná úskalí překonat zapojením vysoce kapitalizovaných a silných hráčů, participujících na daném tématu jen málo – např. oblast elektromobility pokryjí velkou automobilkou, která výrobu elektro vozů teprve rozjíždí. Pak sice zmírní uvedené neduhy na poli rizikově-výnosového profilu, ale mohou se tím značně odchýlit od deklarovaného tématu. Podílník by si pak měl pohlídat, zdali konkrétní složení portfolia odpovídá jeho představě o tom, co by dané investiční téma mělo zahrnovat a co už ne.

Naše kritické připomínky k tematickým fondům neznamenají, že jde vždy o špatnou volbu. Připadají v úvahu hlavně pro investory schopné vystihnout nové tržní trendy a odhadnout ty v budoucnu perspektivní. Protože to však průměrný člověk běžně nedokáže, je vhodné, když tematické investice zaujmou roli nanejvýš menšího doplňku především akciové složky portfolia.

Aleš Vocílka a Igor Bielik

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 17. - 18. 10. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt