Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

UNIVYLD - Universal Yield Add-in

Popis

UNIVYLD představuje velmi výkonný analytický nástroj, který globálně pokrývá všechny pevně úročené nástroje. Jeho rychlost výpočtů, množství instrumentů a rozsah analytických možností dává uživatelům jednoznačnou výhodu. Zahrnuje mezinárodní pevně úročené produkty včetně MTNs, dluhopisů s prvním krátkým nebo dlouhým kuponem nebo dluhopisů svolatelných mezi kuponovými platbami. Kromě standardních konvencí UNIVYLD počítá přesný "TRUE YIELD" - výnos, který bere v úvahu víkendy a svátky. Software umožňuje výpočet: výnosu peněžního trhu pro všechny instrumenty (výnos peněžního trhu je přímo porovnatelný se sazbou PRIBOR), forwardové ceny (pro opce na dluhopisy), zajišťovací poměry a přesné hodnoty citlivostí (jako jsou durace, $ durace nebo konvexita) pro nástroje s různými počty plateb za rok.

Nástroje

UNIVYLD zahrnuje prakticky všechny druhy dluhopisů na světových trzích: Australian bonds, Canadian bonds, Eurodollar FRNs, French government bonds, JGBs, South African Bonds, Spanish Bonds, Swedish money market instruments, UK gilts, US bills, US treasuries, US corporates, Yankees atd. Modul obsahuje také cash flow analyser pro swapy, různé druhy projektů, půjčky a jiné komplikovanější instrumenty.

BOND PORTFOLIO - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.
 BOND PORTFOLIO

Zajímavé vlastnosti

Konverze volatility výnosu na volatilitu ceny. UNIVYLD počítá konverzní faktor, který běžně zveřejňované volatility výnosů umožní přepočítat na volatilitu ceny. Faktor je počítán v obou typech funkcí (STRAIGHT i UNIVERSAL) a je označen návratovým kódem 28.
Výpočet výnosu ekvivalentního výnosu US Treasury pro všechny dluhopisy. Tento výnos je mírně odlišný od pololetního vyjádření výnosu, protože bere v úvahu kalendářní konvenci amerického trhu. US Treasury Equivalent je počítán zadáním návratového kódu 30.
Analyser peněžních toků je velmi jednoduše propojitelný s generátorem cash flow modulu UNIVSWAP. Jednotlivé hodnoty datumů mohou být zadávány ve formátu excelovského datumu.

 Seznam funkcí

UYA_YC_STRAIGHT - velmi užitečná funkce, která umožňuje ze známé ceny nebo výnosu počítat celkem 34 výstupních parametrů (výnos, výnos peněžního trhu, duraci, $ duraci, konvexitu, AÚV, kalendářní výstupy)

UYA_YC_STR_RANGE - funkce je podobná funkci UYA_YC_STRAIGH, ale umožňuje výpočet všech parametrů jen jedním voláním, což je výrazně rychlejší než volání pomocí většího počtu funkcí pro každý parametr zvlášť

UYA_YC_UNIVERSAL2 - jedná se komplexní funkci, která umožňuje uživateli plně využít vlastností software. Funkce pokrývá velké množství instrumentů, zohledňuje sedm různých kalendářních konvencí  a umožňuje zadání dalších důležitých vstupních parametrů (call date-price, type of interest start date atd.).

UYA_YC_UNI2_RANGE - funkce je podobná výše popsané funkci UYA_YC_UNIVERSAL2 s tím rozdílem, že funkce RANGE je vkládána jako pole hodnot a vrací všechny výstupní parametry najednou - není nutné funkci volat vícekrát

UYA_DOUBLE_DAYCOUNT - funkce umožňuje definovat rozdílnou kalendářní konvenci výpočtu výnosu a AÚV

UYA_YC_CF_RANGE - funkce je určena pro analýzu nepravidelných peněžních toků a výpočet jejich výnosů, durace, ceny, modifikované durace a dalších klíčových parametrů

UYA_EQ_BOND_YIELD - funkce počítá ekvivalentní výnos kuponového dluhopisu pro pokladniční poukázky.

UYA_FORWARD_PRICE - funkce počítá forwardové ceny dluhopisů podle Repo sazby.

UYA_TRUE_YILED - tato funkce vrací "True Yield" (skutečný výnos) dluhopisů. Jedná se o výnos přizpůsobený peněžním trhům připadajícím na víkendy a svátky.

FUNKCE UYA_YC_UNI2_RANGE - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

MORTGAGE-BACKED SECURITY ANALYSER

Modul Universal Yield Add-in verze 8.3a podporuje analýzu MBS (Mortgage Backed Securities) s PSA Prepayment Benchmark. Funkce =UYA_MBS_ANALYSIS provádí analýzu MBS a počítá následující ukazatele: Annual Yield, Semi-Ann (BEY), MMKT Yield, Mortgage Yield, Av. Life (WAL), Clean Price, Proceeds a Duration.

MBS - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

Přílohy

Kalendářní konvence:

30E/360    Eurobondy a Bunds (evropský standard ISMA (AIBD), BCK STANDARD)
30/360    US Fed Agencies a Yankees (mezinárodní anglosaský standard)
Act/360    CD a US peněžní trhy (státní poklad. poukázky a poukázky ČNB)
Act/365    Státní obligace a peněžní trhy UK, Kanada a JGB
Act/Act    US Treasury, Austrálie, NZ, OAT, BTAN atd. (dluhopisy KBV atd.)
Act/ActF    Francouzské pevně úročené pokladniční poukázky OAT (2-5-ti leté, domácí vypořádání, AUV k obchodnímu dni a zaokrouhlený na tři desetinná místa)
30E/360+1    Italské státní pevně úročené BTP dluhopisy

Druhy instrumentů:

FRN Výše kuponu je variabilní (plovoucí) a je odvozena z rozpětí nad indexem (jako je např. PRIBOR, LIBOR). Částka výplaty kuponu závisí na počtu dní držení kuponu. Pro výpočet výnosů je nutno mít k dispozici úrokovou marži, dlouhodobý odhad srovnávaného indexu a výši indexu ode dne ocenění do dne příští kuponové výplaty. Předpokládá se, že po první kuponové platbě je rok tvořen 365,25 dny.
Serials Nominále je spláceno (umořováno) konstantní sazbou.
Danish Mortgage Bonds Nominále je spláceno (umořováno) takovým způsobem po celou dobu existence obligace, že skutečná výše výplat (úrok plus úmor jistiny) jsou konstantní. Předpokládá se, že nebude žádná výplata předem (svolání) a proto konvexita (popsaná v kapitole Senzitivity) je vždy pozitivní.
CDs - Certificates of Depozit Výše kuponu je fixní, ale částka kuponové platby záleží na počtu dní držení certifikátu. Předpokládá se, že po první kuponové platbě je rok tvořen 365,25 dny.
Straights Nominále je splaceno (umořeno) v jednom časovém okamžiku, který je dán datem splatnosti nebo svolání/předložení.
Straights non-leap cycle Přestupné roky jsou ignorovány (konvence South African Government)

Výstupní parametry:

Roční výnos

Půlroční výnos

Výnos peněžního trhu

Výnos JGB

Běžný výnos

Výnos refinancování

Diskontní sazba

Čistá cena (kurz)

Hrubá cena (kurz včetně naběhlého alikvotního úrokového výnosu)

Macuaulayova durace

Modifikovaná durace

Dolarová durace

Půlroční modifikovaná durace

Půlroční dolarová durace

Konvexita

Dolarová konvexita

Půlroční konvexita

Půlroční dolarová konvexita

Datum předcházející výplaty kuponu

Datum následující výplaty kuponu

Počet úročených dnů od předchozího kuponu

Počet úročených dnů do následujícího kuponu

Počet úročených dnů během roku

Skutečný počet dnů peněžního trhu od předchozího kuponu

Skutečný počet dnů peněžního trhu do následujícího kuponu

Počet zbývajících kuponů do splatnosti

Skutečné datum splatnosti nominále

Kód stavu výpočtu (Status Code)

Faktor převodu volatility výnosu na cenovou volatilitu

Odchylka prvního kuponu

Alikvotní úrokový výnos

US Treasury ekvivalentní výnos

 Analytické poznámky

Alikvotní úrok (AÚV) je vrácen pomocí Return Type 30. "Proceeds (hrubá cena)" je rovna čisté ceně plus AÚV. Stejný výsledek dostanete také odečtením hrubé a čisté ceny.

Dluhopisy splatné na konci měsíce a trhy s Gilts ve Velké Británii. Pokud je dluhopis splatný na konci měsíce, potom je předpokládáno, že každý kupon je placen na konci jednotlivých měsíců. Např. dluhopis s pololetním kuponem splatný 30.9.98 bude platit kupon 31.3 a 30.9. Na rozdíl od většiny jiných trhů, dluhopisy (GILTS) ve Velké Británii nemají přizpůsobeny koncům měsíců. Proto v příkladu uvedeném výše je kupon splatný 30.3. Způsob, jakým je tato skutečnost ošetřena je v nastavení splatnosti na 30.3.1999 s datumem call na 30.9.1998 za 100. Výnos vypočítaný pro GILTS je tzv. "Consortium" výnos.

Svolatelné dluhopisy. Pokud je zadáno datum předčasného splacení, výpočet výnosů a citlivostí bude proveden k datu předčasného splacení, i když je obligace obchodována (existuje) až do doby její standardní splatnosti. Můžete použít UNIVSWAP a MBRM CMS / Bermudan / American options on Bonds / Swaption Add-in kocenění vestavěných opcí vdluhopisu a ktomu, abyste vypočítali opci přizpůsobený výnos dluhopisu

FRNs. Pro výpočet diskontní marže FRN je nutno zadat krátkodobou úrokovou míru LIBOR (do data výplaty příštího kuponu), odhad dlouhodobé úrokové míry LIBOR (od data příštího kuponu do splatnosti) a stanovenou marži nad LIBOR. Diskontovaná marže dle metodiky CSFB bude zobrazena na místě výnosu peněžního trhu společně se zobrazenými standardními výnosy FRN do splatnosti.

Current Yield (běžný výnos) je definován jako kupon dělený čistou cenou. Je to přibližná míra návratnosti dluhopisu za předpokladu, že tržní cena se nepohybuje.

Funding Yield (výnos refinancování) je lepší měření této návratnosti. Bere v úvahu AÚV a počet dní na peněžním trhu za rok. Funding yield je také nazýván "overnight break-even repo rate" - jednodenní výpůjční úroková míra.

First Coupon Discrepancy. Toto je množství, o které se další kupon liší od obvyklé platby kuponu (což je jednoduše kupon dělený počtem kuponů za rok) The First Coupon Discrepancy (odlišnost prvního kuponu) je nula pokud dluhopis nemá neobvyklou periodu prvního kuponu (např. Long, Short nebo Abnormal first Coupon) a datum ocenění je stále před prvním kuponem. Tato odlišnost je užitečná, pokud se analyzuje budoucí cash flow dluhopisu.

Money Market Days Per Annum. Ke korektnímu výpočtu výnosů peněžního trhu (a diskontovaných marží FRN) je nezbytné zadat počet dnů v roce na srovnávaném peněžním trhu. Na evropských trzích mají všechny měny 360-ti denní rok, s výjimkou GBP, která má 365-ti denní rok.

Money Market Yield. Jedná se o proprietární model výpočtu výnosu, přičemž tento výnos je přímo porovnatelný s úrokovou sazbou LIBOR, resp. PRIBOR atd. (krátkodobou i dlouhodobou), bez ohledu na počet výplat ročně. Předpokládá jednoduché úročení v první kuponové periodě.

Proceeds (Dirty Price). Je to celková cena kontraktu - tzv. hrubá cena (při nominále 100). Je rovna součtu čisté ceny (kurzu) a naběhlého alikvotního úrokového výnosu (AUV).

Zero Coupon Bonds. Tyto dluhopisy jsou analyzovány stejným způsobem, jako jiné dluhopisy. Kupon je nastaven na 0. Počet kuponů za rok je také 0.

Senzitivity:

Durace. Jedná se o Macaulayovu duraci, což je vážený aritmetický průměr doby splatnosti obligace, kdy každé období je váženo relativními současnými hodnotami příslušných finančních toků.

Modifikovaná durace. Teoretická procentní změna ceny při změně výnosu o 100 bp (bazických bodů) (1 bp = 0,01 %)

Dolarová durace. Teoretická absolutní změna ceny při změně výnosu o 100 bp. Tato dolarová durace nebo půlroční DD může být použita pro stanovení zajišťovacích poměrů (Hedge ratios).

Konvexita. Jedná se o ukazatel citlivosti změn durace při změně výnosu. Čím vyšší číslo, tím lépe pro držitele dluhopisu. Protože nejsou oceňovány opce obsažené ve svolatelných obligacích, hodnoty konvexity budou vždy kladné.

Dolarová konvexita. Jedná se o jiným způsobem vyjádřenou konvexitu znamenající hodnotu zvýšení/snížení ceny, jestliže se změní výnos o 100 bp analogicky s dolarovou durací. Např. jestliže cena je 100, výnos je 10.00%, dolarová durace je 5.00, dolarová konvexita je 0.5, potom při změně výnosů na 9.00% nebo 11.00%, bude teoretická cena přibližně 105.5 respektive 95.5.

Půlroční durace a konvexita. Pro konzistentní srovnávání obligací s různými počty kuponových plateb per annum počítá implementovaný model tyto senzitivity pro každý druh obligací (tj. bez ohledu na jejích konkrétní periodicitu kuponů).

DEMO software

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Financial Risk Management - Methods, Tools, Principles and Regulation
Termín konání: 5. - 7. 9. 2022 a 12. - 14. 9. 2022

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Counterparty Credit Risk
Termín konání: 19. - 20. 9. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt