Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady společnosti MONECO pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů a ochrana osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení osobních údajů. Společnost MONECO tímto v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informuje o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci společnosti MONECO.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito „Zásadami“ je společnost MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 1, 602 00 Brno (dále jen „správce“ nebo „společnost MONECO“), která je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00030381 – více na www.uoou.cz v sekci Registr.

Účel zpracování osobních údajů

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz. § 5 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zpracovává společnost MONECO osobní údaje výhradně se souhlasem subjektu údajů. Správce bude zpracovávat osobní údaje především pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, resp. povinností vyplývajících ze smluv, pořádání odborných seminářů, reklamu a marketing, distribuce časopisu FONDSHOP a dále pak statistické účely.

Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům zpracování, jedná se tak o zpracování adresních a identifikačních osobních údajů, popisných údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu (například zaslání ukázkového čísla časopisu FONDSHOP, zasílání novinek (tzv. newsletter), účast na seminářích pořádaných naší společností, sjednávání schůzek, apod.). Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou, tedy mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, jméno zaměstnavatele, váš e-mail, telefon a adresu domů nebo do zaměstnání, informace o Vaší pozici v zaměstnání, IČO zaměstnavatele, apod. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost MONECO shromažďuje pouze dobrovolně poskytnuté osobní údaje, získané například vyplněním předmětných formulářů týkající se konkrétního účelu zpracování na webových stránkách společnosti MONECO. Pokud subjekt údajů uvedl, že si přeje dostávat informace o připravovaných seminářích, informace o novinkách v rámci časopisu FONDSHOP, informace o možnosti sjednání schůzky apod., může jej příslušný zaměstnanec společnosti MONECO kontaktovat pomocí e-mailu nebo jiného spojení (pomocí poskytnutého poštovního nebo telefonického kontaktu) s příslušnými informacemi. Kdykoliv bude subjekt údajů požadovat ukončení doručování takovýchto informací, může registraci zrušit písemně (poštou nebo e-mailem) nebo telefonicky na adrese společnosti MONECO.

Správce získává osobní údaje klientů z následujících zdrojů: přímo od subjektu údajů, z webových stránek společnosti MONECO, z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.), z internetu, z mediálních prostředků (noviny, časopisy, tiskové zprávy apod.), z webových stránek finančních institucí a dále pak z doporučeních spolupracující osoby.

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů podle těchto „Zásad“ provádí správce. Zpracování osobních údajů je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci v sídle správce. Všichni zaměstnanci a další osoby, které pro správce provádějí činnost, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se jim stanou známy po dobu pracovní činnosti vykonávanou pro správce, a to i po skončení pracovního poměru.

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, dále pak manuálně u osobních údajů v listinné podobě. Společnost MONECO jako správce osobních údajů zajišťuje ochranu osobních údajů na základě přijatých technicko-organizačních opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněným přenosům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a zavazují se postupovat podle platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů

Zpracované osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

  • státním orgánům resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a další) – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu apod.
  • specializovaným smluvním partnerům, se kterými společnost MONECO spolupracuje, a to v souladu s příslušnými účely zpracování osobních údajů (především jednání o smluvním vztahu či plnění smlouvy uzavřené správcem)
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti MONECO
  • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Možnosti subjektu údajů ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů (viz. § 5 zák. č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů), zpracovává společnost MONECO osobní údaje výhradně se souhlasem subjektu údajů. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém správcem osobních údajů poskytne, či zda jej případně omezí nebo neposkytne. Společnost MONECO upozorňuje subjekt údajů, že poskytnutí jeho osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich poskytnutí může být podmínkou pro poskytnutí dané služby. Pokud se subjekt údajů se správcem osobních údajů nedohodl jinak, může písemně oznámit správci, že rozsah souhlasu upravuje či mění nebo že souhlas odvolává. Rozsahem poskytnutého souhlasu je společnost MONECO vázána a plně ho respektuje.

Přístup subjektů údajů ke svým osobním údajům a povinnost společnosti MONECO

Informaci o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů správce zpracovává, si subjekt údajů může vyžádat v sídle společnosti MONECO. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz. § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví příslušný zaměstnanec správce bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má správce právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz. § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany společnosti MONECO nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz. § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může subjekt údajů obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (kontakt viz. www.uoou.cz ).

Trvání zpracování osobních údajů

Společnost MONECO bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu nutnou pro poskytnutí požadované služby nebo produktu nebo do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí této lhůty je společnost MONECO povinna osobní údaje zlikvidovat, nestanoví-li zvláštní právní předpisy na ochranu osobních údajů jinak (jedná se především o účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení).

Změny

Společnost MONECO si vyhrazuje právo aktualizovat zásady pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů. Pokud tyto změny jakýmkoli způsobem ovlivní nakládání s osobními údaji, správce bude přiměřeným způsobem subjekty údajů informovat.

MONECO - aktuality

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Nové termíny seminářů
Témata nad aktuálním děním na kapitálových trzích.

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

MONECO Financial Training

Counterparty Credit Risk
Termín konání: 18. - 19. 6. 2018

Project Finance Modelling Workshop
Termín konání: 18. - 19. 6. 2018

Corporate Credit Rating Systems: Design, Development, Calibration and Validation
Termín konání: 20. - 21. 6. 2018

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2018 MONECO | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt